Susza – aktualizacja (zmiana)

11 września 2019 admin 0 Comments

W związku ze stanowiskiem Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z dnia 4 września 2019 roku i zapytaniami dotyczącymi szacowania strat na łąkach i pastwiskach Wójt Gminy Kuczbork-Osada informuje, co następuje.
Do dnia 23 września b. r. istnieje możliwość złożenia wniosku o szacowanie szkód w związku z suszą dla łąk i pastwisk występujących na I kategorii glebowej – bardzo podatnej na suszę. Szacowaniu podlegają pastwiska poza okresem wzrostu i łąki poza pierwszym pokosem.
Położenia działek będą weryfikowane z mapą podatności gleb na suszę dostępną pod http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/.
Rolnicy, którzy złożyli wnioski o szacowanie szkód w związku z wystąpieniem suszy na uprawach kukurydzy proszeni są o dołączenie do złożonego wcześniej wniosku wniosku uzupełniającego i z rozpisanie trwałych użytków zielonych – szacowany będzie tylko 3 pokos.

Podziel się:

Poprzedni wpis

Rok szkolny 2019/2020

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej: ?Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa ?. Po ukończeniu gimnazjum obowiązek nauki spełnia się przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej albo kształcenia (zdobywania zawodu) w formach pozaszkolnych. Gmina sprawuje nad tym kontrolę, a jednocześnie prowadzi ewidencję spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 ? 18 lat. Niespełnianie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Na podstawie art. 40 ust.1 pkt 1 ? 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ? Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. z 2018 r. poz. 996) rodzice obowiązani są do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, do zapewnienia jego regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne oraz zapewnienia mu warunków umożliwiających przygotowanie do zajęć szkolnych. Art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ? Prawo oświatowe zobowiązuje rodziców dziecka w wieku 16-18 lat do powiadomienia organów gminy, na terenie której dziecko mieszka, o formie spełniania obowiązku nauki i zmianach w tym zakresie. Mając na uwadze realizację art. 35 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe prosimy rodziców/opiekunów prawnych, których dzieci uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych lub realizują obowiązek nauki w inny sposób, o przedłożenie w terminie do 30 października 2019 roku pisemnej informacji o formie spełniania obowiązku nauki przez syna/córkę w wieku 16 ? 18 lat (zaświadczenie ze szkoły lub powiadomienie na załączonym druku). ?  Druk powiadomienia do pobrania  w sekretariacie Urzędu Gminy w Kuczborku-Osadzie oraz na stronie internetowej gminy Kuczbork-Osada (w załączniku), ?  Powiadomienie o miejscu spełniania obowiązku nauki należy złożyć  w sekretariacie Urzędu Gminy w Kuczborku-Osadzie ul.A.Mickiewicza 7 W przypadku zmiany ? w trakcie roku szkolnego lub w kolejnych latach nauki do ukończenia 18 roku życia ? miejsca realizacji obowiązku nauki o tym fakcie należy również ? zgodnie z ustawowym zapisem ? poinformować Wójta Gminy Kuczbork-Osada. Do pobrania: Obowiązek nauki powiadomienie