Herb Gminy Kuczbork-OsadaUrząd Gminy w Kuczborku-Osadzie
ul. A. Mickiewicza 7, 09-310 Kuczbork
tel. 23 6576259, fax 23 6576259 wew. 32
Czynny w dni robocze w godzinach 7:30 - 15:30

Instrukcje załatwiania spraw

Poniżej znajdują się do pobrania dokumenty (karty usług) zawierające informacje niezbędne do załatwienia wyszczególnionych spraw, dokumenty w formacie pdf, program do przeglądania – lub

Ewidencja Ludności – pokój nr 11
Zameldowanie na pobyt stały

Geodezja i Gospodarka Nieruchomościami – pokój nr 9
Rozgraniczenie nieruchomości
Podział nieruchomości
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

 Budownictwo i Gospodarka Komunalna – pokój nr 8
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Uzyskanie Decyzji – o warunkach zabudowy – o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zezwolenie na usunięcie drzew / krzewów
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia

Sekretariat – pokój nr 7
Przyjmowanie skarg, wniosków i podań

Działalność – pokój nr 6
Udostępnienie informacji publicznej na wniosek

Ochrona środowiska – pokój nr 9
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kuczbork – Osada
Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Księgowość oświatowa – pokój nr 10
Dofinansowanie kosztów kształcenia z tytułu ukończenia nauki zawodu/przyuczenia do wykonywania określonej pracy młodocianych pracowników

Podatki – pokój nr 4
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Gospodarka wodna – pokój nr 8
Wydanie zezwolenia na przyłącze wodociągowe

Urząd Stanu Cywilnego – pokój nr 11
Wydawanie i wymiana dowodów osobistych
Sporządzenie aktu urodzenia
Sporządzenie aktu zgonu
Wydanie odpisu z aktu stanu cywilnego