5 września 2013

Prace rewitalizacyjne w miejscowości Krzywki-Bratki

Trwają roboty związane z rewitalizacją terenu w miejscowości Krzywki Bratki. Zadanie polega na zagospodarowaniu zbiornika wodnego w centrum wsi. W pierwszym etapie staw zostanie oczyszczony i pogłębiony, a następnie teren...

5 września 2013

Budowa szatni na stadionie w Kuczborku

Rozpoczęły się prace związane z realizacją zadania pn. „Urządzenie stadionu sportowego w Kuczborku-Osadzie- budowa budynku gospodarczo-socjalnego”. Zadanie realizuje Firma WACH-BUD z Lidzbarka. Termin zakończenia to 30 październik 2013 rok.

3 września 2013

Przebudowa chodnika w miejscowości Gościszka

Rozpoczęły się roboty przy przebudowie chodnika w m. Gościszka , na odcinku od przystanku PKS do Szkoły Podstawowej. Chodnik usytuowany jest przy drodze powiatowej , stąd też jest to wspólne...

9 sierpnia 2013

Modernizacja dróg gminnych

Zakończone zostały prace związane z modernizacją 3 odcinków dróg gminnych; dwóch w miejscowości Gościszka i jednego w m. Chojnowo. Zakres robót obejmował wykonanie podbudowy oraz położenie nawierzchni asfaltowej, a także...

5 sierpnia 2013

Program usuwania azbestu – konsultacja społeczna

 Na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt. 2, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

5 sierpnia 2013

Zakup strojów scenicznych dla chórów

Gmina Kuczbork-Osada zrealizowała operację pt: “Zakup strojów scenicznych dla chórów z Klubów Seniora z Zielonej i Kuczborka-Osady oraz Młodzieżowej Orkietry Dętej z Kuczborka-Osady” z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego...

16 lipca 2013

Remont remizy OSP w Chojnowie

Zakończony został remont Remizy OSP w Chojnowie, polegający na odnowieniu elewacji budynku oraz zewnętrznych pracach malarskich drzwi, parapetów. Prace wykonywali pracownicy Urzędu Gminy zatrudnieni w ramach robót publicznych. Dzięki podjętym...

16 lipca 2013

Prace rewitalizacyjne parku w Zielonej

Zakończony został kolejny etap prac rewitalizacyjnych w Parku w Zielonej. Pracownicy Urzędu Gminy, zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych, wykonali alejki parkowe, wybudowany został parking dla samochodów, zamontowano kolejne ławki parkowe...

1 38 39 40 41 42 43