11 września 2019

Susza – aktualizacja (zmiana)

W związku ze stanowiskiem Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z dnia 4 września 2019 roku i zapytaniami dotyczącymi szacowania strat na łąkach i pastwiskach Wójt Gminy Kuczbork-Osada informuje, co następuje. Do...

6 września 2019

Informacja

“Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Kuczbork-Osada w 2019 roku” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 8 996,00 zł.

3 września 2019

Susza – zakończenie przyjmowania wniosków

W dniu 2 września 2019 roku Urząd Gminy w Kuczborku-Osadzie zakończył przyjmowanie wniosków o szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Kuczbork-Osada.

21 sierpnia 2019

Ogólnopolska akcja profilaktyki raka piersi

Informacja na temat bezpłatnego badania mammograficznego – 4 września 2019r. (środa)  

7 sierpnia 2019

Informacja ŻZK

Informacja w sprawie odbioru nieczystości z terenu gminy Kuczbork-Osada 15 sierpnia b.r.

29 lipca 2019

Informacja dla rolników – zagrożenie suszą

W związku z potwierdzeniem przez System Monitoringu Suszy Rolniczej w Puławach zagrożenia suszą rolniczą w gminie Kuczbork-Osada, Wójt Gminy Kuczbork-Osada informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach...

29 lipca 2019

Syreny w rocznicę godziny “W”

Wójt Gminy Kuczbork-Osada informuje, iż 1 sierpnia w rocznicę godziny „W” o godz. 17:00 na terenie gminy Kuczbork-Osada uruchomione zostaną, na czas jednej minuty, syreny alarmowe. Włączenie syren będzie przypomnieniem...

8 lipca 2019

Komunikat do rodziców (prawnych opiekunów) młodzieży w wieku 16 – 18 lat

Rok szkolny 2019/2020 Zgodnie z art. 70 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej: ”Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa ”. Po ukończeniu gimnazjum...

1 2 3 36

Rok szkolny 2019/2020

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej: ?Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa ?. Po ukończeniu gimnazjum obowiązek nauki spełnia się przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej albo kształcenia (zdobywania zawodu) w formach pozaszkolnych. Gmina sprawuje nad tym kontrolę, a jednocześnie prowadzi ewidencję spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 ? 18 lat. Niespełnianie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Na podstawie art. 40 ust.1 pkt 1 ? 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ? Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. z 2018 r. poz. 996) rodzice obowiązani są do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, do zapewnienia jego regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne oraz zapewnienia mu warunków umożliwiających przygotowanie do zajęć szkolnych. Art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ? Prawo oświatowe zobowiązuje rodziców dziecka w wieku 16-18 lat do powiadomienia organów gminy, na terenie której dziecko mieszka, o formie spełniania obowiązku nauki i zmianach w tym zakresie. Mając na uwadze realizację art. 35 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe prosimy rodziców/opiekunów prawnych, których dzieci uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych lub realizują obowiązek nauki w inny sposób, o przedłożenie w terminie do 30 października 2019 roku pisemnej informacji o formie spełniania obowiązku nauki przez syna/córkę w wieku 16 ? 18 lat (zaświadczenie ze szkoły lub powiadomienie na załączonym druku). ?  Druk powiadomienia do pobrania  w sekretariacie Urzędu Gminy w Kuczborku-Osadzie oraz na stronie internetowej gminy Kuczbork-Osada (w załączniku), ?  Powiadomienie o miejscu spełniania obowiązku nauki należy złożyć  w sekretariacie Urzędu Gminy w Kuczborku-Osadzie ul.A.Mickiewicza 7 W przypadku zmiany ? w trakcie roku szkolnego lub w kolejnych latach nauki do ukończenia 18 roku życia ? miejsca realizacji obowiązku nauki o tym fakcie należy również ? zgodnie z ustawowym zapisem ? poinformować Wójta Gminy Kuczbork-Osada. Do pobrania: Obowiązek nauki powiadomienie