Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 22 czerwca 2024
Imieniny: Paulina, Jan, Tomasz
pochmurno
20°C

MPZP

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nakłada na władze samorządowe obowiązek konsultowania z mieszkańcami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Samorządy zobowiązane są do przeprowadzenia na poszczególnych etapach procedury planistycznej działań partycypacyjnych czyli m.in: zawiadomienia mieszkańców i instytucji o przystąpieniu do sporządzania dokumentu planistycznego (informując jednocześnie o możliwości i terminie składania wniosków do przygotowywanych dokumentów), poinformowania o sposobie rozpatrzenia wniosków, zawiadomienia o wyłożeniu projektu dokumentu do publicznego wglądu i możliwości składania uwag, przeprowadzenia dyskusji publicznej i poinformowania o sposobie rozpatrzenia uwag.
Mając na uwadze, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) jest ważnym aktem prawa miejscowego niezmiernie istotne jest włączenie mieszkańców już na początkowym etapie procedury planistycznej.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa obowiązkowo m.in.:
- przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
- zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;
- zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej;
- wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
- zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;
- zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
Procedura sporządzania planu miejscowego w szczegółowy sposób opisana jest w art. 17 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gdzie również wskazane są obligatoryjne etapy konsultacji społecznych z mieszkańcami:
1) Wójt ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu, nie krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia; następnie sporządza projekt planu miejscowego rozpatrując ww. wnioski, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
2) Kolejny etap to wprowadzenie zmian wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień oraz ogłoszenie, o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wyłożenie tego projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu na okres, co najmniej 21 dni, w tym czasie organizuje się również dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. Uwagi dotyczące projektu planu, mogą być wnoszone w czasie nie krótszym niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia projektu planu i są one rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.
Istotne jest, że nie każda uwaga lub wniosek może być rozpatrzona pozytywnie, gdyż gmina odpowiada formalnie za sporządzony dokument, co wiąże się z obowiązkiem przestrzegania prawa oraz ograniczeniami budżetowymi.
Nie ulega jednak wątpliwości, że rola partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym jest ogromna, dlatego co raz częściej przeprowadza się konsultacje społeczne wykraczające poza ustawowe obowiązki. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców w proces planistyczny możliwe jest budowanie poczucia współodpowiedzialności za otaczającą nas przestrzeń, która ma bezpośredni wpływ na wszystkie sfery życia codziennego takie jak: miejsce zamieszkania, pracy, spędzania wolnego czasu, komunikacja, dostęp do usług lub środowisko naturalne. Mając jednak na uwadze tak liczne potrzeby może dochodzić do konfliktu interesów poszczególnych podmiotów i tu właśnie dzięki zapewnieniu udziału wszystkich zainteresowanych stron w proces podejmowania decyzji możliwe jest wypracowanie optymalnych rozwiązań.
Ogromną rolą konsultacji w planowaniu przestrzennym jest również walor edukacyjny, ponieważ wzrost wiedzy na temat procedury planistycznej przyczynia się do większego zaangażowania mieszkańców w cały proces.
Należy podkreślić, że właściwie przeprowadzone konsultacje społeczne pozwalają na poznanie potrzeb różnych użytkowników przestrzeni miejskiej i tym samym wypracowanie optymalnych rozwiązań, które biorą pod uwagę postulaty wszystkich zainteresowanych stron.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.