Urząd Gminy w Kuczborku-Osadzie
Powróć do: strona główna

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Gminy w Kuczborku-Osadzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://ugkuczbork.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Gmina Kuczbork-Osada zobowiązuje się zapewnić dostępność strony ugkuczbork.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie na ugkuczbork.pl.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

 

Na stronie ugkuczbork.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Ewentualne dodatkowe skróty: brak

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Zbigniew Pieczkowski, zbigniew.pieczkowski@ugkuczbork.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48236576259,24. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy w Kuczborku-Osadzie, ul. Adama Mickiewicza 7A, 09-310 Kuczbork, tel. +48 23 6576259.

Do budynku prowadzą dwa wejścia.
Pierwsze znajduje się od strony drogi wojewódzkiej, gdzie bezpośrednio za drzwiami głównymi znajduje się wiatrołap i kolejne drzwi. Sekretariat znajduje się na I piętrze budynku.
Drugie wejście znajduje się od strony drogi wojewódzkiej z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.
Toaleta znajduje się na parterze, po prawej stronie 4 metry od wejścia głównego.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
W recepcji nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.
W budynku nie ma windy.
Na parkingu przed budynkiem znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848