Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 17 czerwca 2024
Imieniny: Albert, Laura, Adolf
słonecznie
19°C

Przetarg - informacja

Ocena 0/5

Wójt Gminy Kuczbork - Osada

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm. ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 2213)

o g ł a s z a

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego

Przedmiotem przetargu są nieruchomości objęte wykazem opublikowanym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kuczborku – Osadzie, tablicach ogłoszeń odpowiednich sołectw oraz na stronie internetowej https://ugkuczbork.pl/:

Niezabudowana nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 528 o powierzchni 0,19 ha położona w obrębie geodezyjnym Gościszka, gmina Kuczbork – Osada o numerze księgi wieczystej PL2M/00012682/0 – cena wywoławcza 33 600,00 zł. Cena wywoławcza jest kwotą netto, do której będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Równowartość ceny wywoławczej w przeliczeniu na EURO wynosi 7 781,76 € (kurs z dnia 01.03.2024r.).
Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 530 o powierzchni 0,19 ha położona w obrębie geodezyjnym Gościszka, gmina Kuczbork – Osada o numerze księgi wieczystej PL2M/00012682/0 – cena wywoławcza 32 900,00 zł. Cena wywoławcza jest kwotą netto, do której będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Równowartość ceny wywoławczej w przeliczeniu na EURO wynosi 7 619,64 € (kurs z dnia 01.03.2024r.).
 

Przedmiotowe działki gruntu są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gościszka uchwalonym Uchwałą Rady Gminy w Kuczborku – Osadzie nr XXXIV/197/2006 z dnia 25 października 2006 roku. W/w nieruchomości zostały oznaczona symbolem 17 RM, A – tereny zabudowy zagrodowej, stanowiska archeologiczne. Działki posiadają dostęp do dróg dojazdowych (KD), które w ewidencji gruntów oznaczone są jako działki:

dz. nr ew. 514
dz. nr ew. 531
dz. nr ew. 542 (tylko dla nieruchomości nr 530)
Niezabudowana działka nr ew. 528 w ewidencji gruntów opisana jest jako grunty orne klasy V i VI, natomiast nieruchomość nr ew. 530 opisano jako grunty orne klasy VI i nieużytki. 

Nieruchomości opisane w pozycji 1 i 2 nie są obciążone prawami osób trzecich, wynikającymi z działu III księgi wieczystej przedmiotowych nieruchomości oraz nie są przedmiotem zobowiązań.

Nieruchomości zostały przeznaczona do sprzedaży:

Uchwałą Rady Gminy w Kuczborku - Osadzie XL/235/2022 z dnia 29 września 2022r. w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej na terenie wsi Gościszka.
Uchwałą Rady Gminy w Kuczborku - Osadzie XL/236/2022 z dnia 29 września 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej budynkami gospodarczymi w miejscowości Gościszka

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych w niniejszym ogłoszeniu urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Przetarg odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2024 roku o godzinach 10:00 i 10:30 w pokoju nr 12 w siedzibie Urzędu Gminy w Kuczborku-Osadzie (woj. mazowieckie),
09-310 Kuczbork-Osada.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej odpowiedniej dla każdej z działek tj.  3 360,00 oraz 3 290,00 zł na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Kuczborku - Osadzie prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Żurominie, nr konta: 44 8242 1018 2002 0100 2249 0002 z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby środki pieniężne znalazły się na w/w rachunku urzędu najpóźniej w dniu 1 kwietnia 2024 roku, pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. W tytule przelewu prosimy wskazać odpowiedni nr ewidencyjny działki i nazwę miejscowości, w której zlokalizowana jest nieruchomość. Dowód wpłaty należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

W przetargu mogą brać udział krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości i w wyznaczonym terminie. Cudzoziemcy zamierzający brać udział w przetargu, winni przedłożyć ważne zezwolenie na nabycie nieruchomości.

Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3 dni, z zastrzeżeniem:

wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości,
wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg i uchyliła się od zawarcia umowy notarialnej.
 

Wójt Gminy Kuczbork - Osada zastrzega prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Obecność osób, które chcą przystąpić do przetargu i wpłaciły wadium w wyznaczonym terminie jest obowiązkowa. Zbycie nieruchomości będącej przedmiotem notarialnej umowy sprzedaży nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Nabywca będzie zobowiązany w notarialnej umowie sprzedaży złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Kuczbork - Osada z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez  uprawnionego geodetę okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Wskazanie, okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Nabywcy.

Cena sprzedaży nieruchomości powinna być uiszczona w całości przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.

Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży i opłaty sądowe ponosi Nabywca.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kuczborku - Osadzie, pokój nr 9 lub pod nr tel. (23) 657 – 62 – 59, wew. 24. Ogłoszenie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy w Kuczborku - Osadzie, pod adresem http://bip.ugkuczborkosada.nv.pl/, na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.

 

Wójt Gminy Kuczbork-Osada
/-/  Jacek Grzybicki

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OFERENTÓW

Wpłata wadium w celu wzięcia udziału w ogłoszonym  przetargu jest jednoznaczna z wyrażeniem przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Gminę Kuczbork - Osada.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Gminę Kuczbork - Osada:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kuczbork-Osada, 09-310 Kuczbork, ul. Adama Mickiewicza 7A,
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy w Kuczborku-Osadzie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Kuczborku-Osadzie za pomocą adresu e-mail: iod.ks@wp.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przetargu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e w/w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego.
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy Urzędu Gminy w Kuczborku-Osadzie, w przypadku finalizacji transakcji kupna/sprzedaży również Kancelaria Notarialna.
Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa,  zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.
Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie  niezbędne dla zrealizowania celu określonego w pkt 3 i wyłącznie w tym celu będą  przetwarzane.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.