Urząd Gminy w Kuczborku-Osadzie
Powróć do: Konsultacje społeczne

MPZP Kuczbork i Kuczbork-Osada

Dwa puzzle. Na jednym kontury tłumu ludzi, na drugim herb gminy - Ogończyk.

 

Podziękowanie.

Składamy podziękowania za zaangażowanie i współpracę do osób, które w dniach 22 czerwca – 31 lipca 2021 roku aktywnie uczestniczyli w konsultacjach społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Kuczbork i Kuczbork-Osada.
Konsultacje społeczne odbyły się za pomocą interaktywnego narzędzia IT w serwisie kmap.pl, gdzie można było zgłosić swoją potrzebę lub opinię do projektu planu. Tego typu konsultacje były dla nas projektem pilotażowym. Dziękujemy również tym z Państwa, którzy bezpośrednio zaangażowali się w przeprowadzony proces konsultacji uczestnicząc w organizowanych spotkaniach z mieszkańcami.
Dziękujemy za zaangażowanie, poświęcony czas, cenne uwagi oraz kreatywne podejście do wspólnego kształtowania przestrzeni. Państwa opinie i potrzeby zostały przeanalizowane przez zespół konsultacji społecznych oraz projektanta, który przygotowuje dokumentację planistyczną. Wynik konsultacji społecznych jest dla nas niezmiernie ważny i jest dowodem na to, że dobro naszej gminy nie jest Państwu obojętne.
Dziękujemy i zapraszamy Mieszkańców Gminy do konsultowania w przyszłości wszystkich dokumentów planistycznych oraz zapoznania się z wynikami niniejszych konsultacji (dokumenty załączone poniżej)
Wójt Gminy Kuczbork – Osada
i
Zespół Konsultacji Społecznych
 

Serdecznie zapraszamy na:

 1. Spotkanie z mieszkańcami, które odbędzie się w dniu 9 lipca 2021 roku (piątek) o godz. 10:00 na placu przy Urzędzie Gminy w Kuczborku-Osadzie

oraz do:

2. Punktu konsultacyjnego w dniu 23 lipca 2021 roku (piątek) o godz. 10:00 na placu przy Urzędzie Gminy w Kuczborku-Osadzie. 

Zapewniamy aktywny proces konsultacji z udziałem eksperta, a w czasie spotkania również opiekę animatora dla najmłodszych oraz poczęstunek.

 Informujemy o możliwości składania opinii i  propozycji do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sposób zdalny poprzez stronę internetową kmap.pl.

 Gorąco zachęcamy do udziału w konsultacjach i zaangażowania w tworzenie polityki przestrzennej naszej gminy. Informujemy o uruchomieniu procedury planistycznej w zakresie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Kuczbork i Kuczbork-Osada.

 

Gmina Kuczbork – Osada podpisała umowę na realizację Indywidualnego Planu Konsultacji (IPK) w ramach projektu grantowego „Wspólny Plan” realizowanego przez WiseEuropa – Fundację Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich  z Warszawy oraz Fundację Stabilo z Torunia, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Przedmiotem konsultacji będzie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Kuczbork i Kuczbork-Osada sporządzany na podstawie uchwały Nr XX/119/2020 Rady Gminy w Kuczborku – Osadzie z dnia 30 września 2020 roku.

Konsultacje społeczne będą realizowane w ramach pierwszego etapu konsultacji tj. od uchwalenia przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania dokumentu planistycznego do wystąpienia o opinię dotyczącą projektu dokumentu planistycznego do gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej.

Główną ideą przedsięwzięcia jest przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych w obszarze planowania przestrzennego, aby zwiększyć świadomość mieszkańców w zakresie polityki przestrzennej gminy oraz zapobiegać ewentualnym konfliktom społecznym. Edukacja społeczeństwa poprzez włączenie różnorodnych grup społecznych w proces tworzenia dokumentu pozwoli podjąć jak najlepsze rozwiązania dla obszaru objętego dokumentem. 

Konsultacje będą prowadzone w oparciu o zapisy i harmonogram IPK, który przewiduje IV etapy, tj. diagnozę, informowanie, zasięganie opinii i informację zwrotną. Konsultacje potrwają do września br. W tym celu została utworzona na stronie internetowej gminy ugkuczbork.pl zakładka konsultacji społecznych oraz opracowano materiały informacyjne i promocyjne. W czerwcu i lipcu zostanie utworzony mobilny punkt konsultacyjny. Planuje się również spotkanie z mieszkańcami z udziałem eksperta, a w czasie spotkania również opiekę animatora dla najmłodszych. Dodatkowo Gminie udostępnione zostało nowoczesne narzędzie IT - serwis konsultacji społecznych utworzone na stronie internetowej kmap.pl. Narzędzie to umożliwia w sposób zdalny składanie opinii i propozycji do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W ramach projektu gmina otrzymała grant w wysokości ok. 30 tyś złotych, za które planujemy zakupić m.in. laptopy, projektor multimedialny, rollupy, namiot konsultacyjny wraz ze stołami i ławami oraz wyposażenie do kącika dla dzieci. Zaplanowano również catering i zakup gadżetów projektowych dla uczestników konsultacji, w tym zabawy z animatorem dla najmłodszych.

Zapraszamy mieszkańców gminy do udziału i zaangażowania w tworzenie polityki przestrzennej naszej gminy. 

 Zachęcamy do zapoznania z broszurą – „Planowanie przestrzenne dla każdego”.

Banner od lewej, niebieska flaga z trzema gwiuazdkamia w kolorach białym, żółtym i czerwonym, napis Fundeusze Europejskie, niżej Wiedza Edukacja Rozwój, śodek flaga Polski biało-czerwona (góra, dół) napis Rzeczpospolita Polska, napis Unia Europejska, niżej Europejski Fundusz Społeczny, fla UE na niebieskim tle 12 żółtych gwiazd ułożonych w okrąg

Pliki do pobrania:

Informacja podsumowująca konsultacje
Format: doc, 50 kB
Zestawienie opinii
Format: docx, 25.28 kB